Добредојдовте!
Не сте најавени.
Најава или Регистрирај се!
 

Меѓународна Легислатива

Документи на македонски јазик English documents
Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правда за прашања поврзани со животната средина – Архуска Конвенција Convention on Access to information, piblic participation in decision – making and access to justice in Environmental Matters – Aarhus Convention
Директива на Советот од 24 септември 1996 година за интегрирано спречување и за контрола на загадувањето 96/61/EC COMMISSION DECISION (2000/479/EC) on the implementation of a European pollutant emission register (EPER) according to Article 15 of Council Directive 96/61/EC concerning integrated pollution prevention and control (IPPC)
Протоколот за Регистри на загадувачи и пренос на загадувачки материи кон Архуската Конвенција за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правда за прашања поврзани со животната средина COUNCILE DIRECTIVE 96/61/EC of 24 September 1996 concerning integrated pollution prevention and control
DIRECTIVE 2008/1/EC Of The European Parliament and of the Councile of 15 January 2008, cincerning integrated pollution prevention and control
REGULATION (EC) No 166/2006 of the European Parliament and of the Councile of 18 January 2006 concerning the establishment of a European Pollutant Release and Transfer Register and amending Council Directives 91/689/EEC


Национална Легислатива

Документи на македонски јазик English documents
Правилник за методологијата за инвентаризација и утврдување на нивото на емисии на загадувачките супстанции во атмосферата во тони годишно за сите видови дејности, како и други податоци за доставување на програмата за мониторинг на воздухот на Европа (ЕМЕП) LAW ON ENVIRONMENT
Правилник за формата, содржината, методологијата и начинот на водење на Регистарот на испуштање и пренесување на загадувачи