Добредојдовте!
Не сте најавени.
Најава или Регистрирај се!
 

Цели

• Обезбедување на пристап на јавноста до информации за испуштања и пренесување на загадувачи и трансфер на отпад во медиумите на животна средина.

• Учество на јавноста при донесување на одлуки од областа на животната средина

• Намалување на загадувањето

• Следење на сообразноста со одредени меѓународни договори, како и поставување на приоритети и оценување на напредокот постигнат преку националните програми и политики.