Добредојдовте!
Не сте најавени.
Најава или Регистрирај се!
 

Регистарот за испуштање и пренесување на загадувачи

Регистарот за испуштање и пренесување на загадувачи – РИПЗ претставува национален регистар на податоци и информации за хемиските супстанции, кои се испуштаат во медиумите на животната средина (воздух, вода и почва) и податоци и информации за трансфер на истите наменети за третман или отстранување. Податоците од регистарот се јавно достапни за пошироката јавност преку веб порталот за РИПЗ.