Добредојдовте!
Не сте најавени.
Најава или Регистрирај се!
 

Добредојдовте на веб страната на Регистарот на испуштање и пренос на загадувачки материи на Република Македонија

Регистарот на испуштање и пренос на загадувачки материи е сеопфатна база на податоци на националните информации за емисиите на загадувачи. ПРТР претставува годишно ажурирани информации за емисиите на 91-на загадувачка материја во медиумитеи областите на животната средина (воздух, вода и почва) како и трансфер на истите надвор од локацијата. Таа исто така вклучува информации и податоци за спречување и контрола на загадувањето на животната средина.

Веб страната е изработена во соработка со Министерството за животната и просторно планирање (МЖСПП), Регионалниот центар за животна средина (REC), Федералното министерство за животна средина, заштита на природата и нуклеарна безбедност на Република Германија, како и од страна на Федералната агенција за животна средина на Република Германија, со средства од Програмата за советодавна помош во земјите од Централна и Источна Европа, Кавказ и Централна Азија.

Новости

Субрегионална работилница за Протоколот за Регистри и испуштање на загадувачи, во Земјите од Југоисточна Европа „Оствари го твоето право за живеење во поздрава средина„ 28-29 Мај 2013, Сараево, Босна и Херцеговина

Субрегионална работилница за Протоколот за Регистри и испуштање на загадувачи, во Земјите од Југоисточна Европа „Оствари го твоето право за живеење во поздрава средина„ 28-29 Мај 2013, Сараево, Босна и Херцеговина

Секретаријатот на УНЕЦЕ Протокол за загадувачи и пренос на кон Конвенцијата за пристап до информации, учество на јавноста во одлучувањето и пристап до правда во областа на животната средина во соработка со Организацијата за безбедност и соработка во Европа, организираше дводневна...